Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

II PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

II ETAP - PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE

 

1.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, podżegacz odpowiada jak za:

 • współsprawstwo
 • podżeganie
 • usiłowanie

2.    Zgodnie z Kodeksem karnym, wobec współdziałającego, którego nie dotyczy okoliczność osobista dotycząca sprawcy, o której istnieniu wiedział, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowiąca znamię czynu zabronionego, sąd:

 • orzeka w dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za ten czyn zabroniony
 • stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary
 • może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

3.    Zgodnie z Kodeksem karnym, karalne jest przygotowanie do przestępstwa:

 • rozboju
 • Zabójstwa
 • podrobienia lub przerobienia dokumentu w celu użycia za autentyczny lub użycia takiego dokumentu jako autentycznego

4.    Zgodnie z Kodeksem karnym, ten kto dobrowolnie odstąpił od dokonania przestępstwa lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego:

 • nie podlega karze za usiłowanie
 • nie ponosi winy
 • nie popełnia przestępstwa

5.    Zgodnie z Kodeksem karnym, okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną:

 • uwzględnia się co do wszystkich osób, które dopuściły się razem popełnienia czynu zabronionego
 • uwzględnia się tylko co do osób, które nie ukończyły 17 lat
 • uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą

6.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony:

 • gdy ta okoliczność jego nie dotyczyła
 • gdy o tej okoliczności wiedział i go dotyczyła
 • gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła

7.    Zgodnie z Kodeksem karnym, sąd wobec sprawcy, który w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłaniał ją do popełnienia czynu zabronionego, a czynu tego tylko usiłowano dokonać:

 • nie może zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary
 • może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
 • może odstąpić od wymierzenia kary

8.    Zgodnie z Kodeksem karnym, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie czynu zabronionego jest niemożliwe ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego sąd:

 • stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary
 • orzeka karę w dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za ten czyn zabroniony
 • może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

9.    Zgodnie z Kodeksem karnym, nieletni, który po ukończeniu 15 lat popełnił przestępstwo rozboju, może - w przypadkach określonych w ustawie - odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym:

 • wyłącznie jeżeli czyn zabroniony zagrożony jest karą pozbawienia w wymiarze nie krótszym od lat 12
 • jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają
 • wyłącznie, jeżeli następstwem czynu zabronionego jest śmierć człowieka

10.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd, wymierzając karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą:

 • orzeka jednocześnie inne środki przewidziane w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów
 • może orzec inne środki przewidziane w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów
 • orzeka inne środki przewidziane w ustawie na podstawie wyłącznie tego przepisu

11.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności, a wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamieniono na karę ograniczenia wolności, przyjmuje się, że jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się:

 • 2 miesiącom ograniczenia wolności
 • 3 miesiącom ograniczenia wolności
 • 1 miesiącowi ograniczenia wolności

12.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje:

 • za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, ale wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą
 • za dwa lub więcej przestępstw, ale orzeka jedną karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą
 • za dwa lub więcej przestępstw, w zależności od ilości naruszonych przepisów ustawy karnej oraz wymierza kary za poszczególne przestępstwa, a następnie orzeka karę łączną

13.    Zgodnie z Kodeksem karnym, sprawca zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, który ukończył 15 lat, a nie ukończył lat 17:

 • nigdy nie może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie
 • zawsze odpowiada na zasadach określonych w tym kodeksie
 • może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne

14.    Zgodnie z Kodeksem karnym, sprawca czynu zabronionego ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli:

 • następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć
 • następstwo to mógł przewidzieć
 • następstwo to przewidywał

15.    Zgodnie z Kodeksem karnym, dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jeśli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, a przy tym zachodzi jedność tożsamości pokrzywdzonego, uważa się za:

 • jeden czyn zabroniony
 • recydywę
 • kilka czynów zabronionych

16.    Zgodnie z Kodeksem karnym, w wypadku nieletniego, który po ukończeniu 15 lat popełnił przestępstwo zgwałcenia w typie kwalifikowanym, orzeczona kara nie może przekroczyć:

 • połowy górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za to przestępstwo
 • dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za to przestępstwo
 • dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za to przestępstwo

17.    Zgodnie z Kodeksem karnym, polską ustawę karną, co do zasady, stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony:

 • na całym terytorium Unii Europejskiej
 • tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polskim statku wodnym lub powietrznym

18.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu:

 • zamienia się zawsze na karę ograniczenia wolności
 • zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności
 • nie wykonuje się

19.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w wysokości kary orzeczonej, wymierzoną karę:

 • pozostawia się w niezmienionej wysokości
 • można obniżyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie
 • obniża się do wysokości najsurowszej kary możliwej do orzeczenia na podstawie nowej ustawy

20.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą pozbawienia wolności a wymierzona karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamieniono na grzywnę, przyjmuje się, że jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się:

 • 40 stawkom dziennym grzywny
 • 60 stawkom dziennym grzywny
 • 50 stawkom dziennym grzywny

21.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa, a nowa ustawa w niczym nie zmienia sytuacji prawnej sprawcy, wówczas stosuje się:

 • ustawę nową
 • przepisy obu ustaw na zasadzie kumulatywnej kwalifikacji prawnej
 • ustawę obowiązującą poprzednio

22.    Zgodnie z Kodeksem karnym, czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych to:

 • zbrodnia
 • występek
 • zbrodnia, jeżeli sprawca działał z zamiarem bezpośrednim, a występek, jeżeli sprawca działał z zamiarem ewentualnym

23.    Zgodnie z Kodeksem karnym, kary przewidziane w kodeksie karnym stosuje się z uwzględnieniem zasady:

 • równości wobec prawa
 • proporcjonalności
 •  humanitaryzmu

24.    Zgodnie z Kodeksem karnym, w stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają:

 • orzeka karę w dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za ten występek
 • zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich
 • stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary

25.    Zgodnie z Kodeksem karnym, odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który dopuszcza się czynu zabronionego:

 • pozostając w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię
 • w błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy
 • w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy

26.    Zgodnie z Kodeksem karnym, kto dopuszcza się czynu zabronionego w nieusprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę, to:

 • nie popełnia przestępstwa
 • nie podlega karze
 • podlega karze, ale sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

27.    Zgodnie z Kodeksem karnym, warunkiem dopuszczalności eksperymentu jest zgoda uczestnika, na którym jest przeprowadzany, który:

 • jest należycie poinformowany o grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania
 • jest należycie poinformowany o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie
 • jest należycie poinformowany o grożących mu ujemnych skutkach oraz możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie

28.    Zgodnie z Kodeksem karnym, w razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd:

 • wymierza karę poniżej dolnej granicy zagrożenia lub stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary
 • może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia
 • może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, lecz nie może odstąpić od jej wymierzenia

29.    Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność sprawcy do rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd:

 • może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
 • ma obowiązek odstąpić od wymierzenia kary
 • zawsze stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary

30.    Zgodnie z Kodeksem karnym, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem:

 • nie popełnia przestępstwa
 • nie podlega karze
 • podlega karze, ale sąd może zastosować w stosunku do niego nadzwyczajne złagodzenie kary

31.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa:

 • statut
 • ustawa
 • regulamin

32.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela:

 • corocznie
 • co dwa lata
 • co sześć miesięcy

33.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej działalności:

 • ponosi odpowiedzialność przed Senatem
 • jest tylko niezależny
 • ponosi odpowiedzialność przed Sejmem

34.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej naczelnym organem kontroli państwowej jest:

 • Sąd Najwyższy
 • Trybunał Stanu
 • Najwyższa Izba Kontroli

35.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej z punktu widzenia:

 • tylko celowości i rzetelności
 • wyłącznie legalności
 • m.in. gospodarności

36.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność:

 • wyłącznie państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych
 • organów administracji rządowej
 • tylko Narodowego Banku Polskiego

37.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia:

 • prawidłowości i gospodarności
 • prawdziwości, gospodarności i celowości
 • legalności, gospodarności i rzetelności

38.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody:

 • Sejmu
 • Sejmu i Senatu
 • Zgromadzenia Narodowego

39.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na:

 • 4 lata
 • 3 lata
 • 5 lat

40.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa Prezydent Rzeczypospolitej może wprowadzić stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa na wniosek:

 • Rady Ministrów
 • Marszałka Senatu
 • Senatu

41.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent przedstawia Sejmowi w ciągu:

 • 40 godzin od podpisania uchwały
 • 24 godzin od podpisania uchwały
 • 48 godzin od podpisania rozporządzenia

42.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić:

 • za zgodą Senatu i na czas nie dłuższy niż 50 dni
 • za zgodą Prezydenta RP i na czas nie dłuższy niż 60 dni
 • za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni

43.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Sejm może uchylić rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego:

 • bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
 • większością głosów w obecności ustawowej liczby posłów
 • kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

44.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wybory do organów samorządu terytorialnego w czasie stanu nadzwyczajnego:

 • są możliwe tylko tam, gdzie został wprowadzony stan nadzwyczajny
 • co do zasady nie są przeprowadzane
 • są możliwe tylko tam, gdzie został wprowadzony stan klęski żywiołowej

45.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej nie może ograniczać wolności i praw określonych w:

 • art. 66 ust. 2 Konstytucji (prawo do wypoczynku)
 • art. 41 ust. 1 Konstytucji (zasada nietykalności osobistej)
 • art. 49 Konstytucji (wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się)

46.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu:

 • może być przeprowadzane referendum ogólnokrajowe
 • nie może być skrócona kadencja Sejmu
 • mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego

47.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu nadzwyczajnego może być zmieniona:

 • ustawa budżetowa
 • ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
 • ordynacja wyborcza do organów samorządu terytorialnego

48.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stan klęski żywiołowej Rada Ministrów może wprowadzić:

 • na czas nieoznaczony
 • na czas oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni
 • na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni

49.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stany nadzwyczajne to:

 • stan wojny lub stan zagrożenia
 • wyłącznie stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej
 • stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej

50.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent na wniosek Rady Ministrów wydaje:

 • ustawy
 • rozporządzenia z mocą ustawy
 • rozporządzenia

51.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie stanu nadzwyczajnego podlega:

 • dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości
 • ogłoszeniu w Monitorze Prawniczym
 • umieszczeniu na tablicy w sądzie do wiadomości

52.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stan nadzwyczajny może być wprowadzony w drodze:

 • rozporządzenia
 • uchwały
 • decyzji

53.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające:

 • zostaje wprowadzony stan wojny
 • może zostać wprowadzony m.in. stan wojenny
 • zostaje wprowadzony stan podwyższonej gotowości

54.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie powoływani są przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek:

 • Krajowej Rady Sądownictwa, na czas oznaczony
 • Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony
 • Ministra Sprawiedliwości, na czas oznaczony

55.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powoływany jest na kadencję:

 • pięcioletnią
 • sześcioletnią
 • czteroletnią

56.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na:

 • pięcioletnią kadencję
 • sześcioletnią kadencję
 • trzyletnią kadencję

57.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej członkiem Krajowej Rady Sądownictwa jest:

 • Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • Prezydent Rzeczypospolitej
 • Minister Sprawiedliwości

58.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej orzeka:

 • Sąd Najwyższy
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Trybunał Konstytucyjny

59.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych:

 • wolno sędziego przenosić do innego sądu
 • nie można sędziego przenosić do innego sądu
 • przenosi się sędziego w stan spoczynku

60.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sędzia:

 • może należeć do związku zawodowego
 • nie może należeć do partii politycznej
 • nie może prowadzić działalności publicznej, która da się pogodzić z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów

61.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sąd wyjątkowy lub tryb doraźny:

 • jest ustanowiony tylko na czas konfliktu
 • może być ustanowiony tylko na czas wojny
 • nie jest ustanawiany w Polsce

62.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie sądowe jest:

 • zawsze jednoinstancyjne
 • zawsze dwuinstancyjne
 • co najmniej dwuinstancyjne

63.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawa:

 • określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku
 • nie określa granicy wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan odpoczynku
 • określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą na emeryturę

64.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego co do zasady wystąpić mogą:

 • 50 posłów, 30 senatorów
 • wyłącznie Krajowa Rada Sądownictwa
 • tylko organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego

65.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy:

 • organami państwa
 • organami państwa powołanymi niezgodnie z Konstytucją
 • centralnymi konstytucyjnymi organami państw

66.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego Trybunał Konstytucyjny może określić w wymiarze:

 • nieprzekraczającym osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny dwunastu miesięcy
 • nieprzekraczającym osiemnastu miesięcy dla innych od ustawy aktów normatywnych
 • nieprzekraczającym dwunastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny sześciu miesięcy

67.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny składa się z:

 • 15 sędziów
 • 12 sędziów
 • 17 sędziów

68.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc:

 • powszechnie obowiązującą, przy czym nie są ostateczne
 • powszechnie obowiązującą i są ostateczne
 • bezwzględnie obowiązującą i są ostateczne

69.    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają:

 • jednogłośnie
 • bezwzględną większością głosów
 • większością głosów

70.    Zgodnie z ustawą o Policji, w razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez komendanta komisariatu Policji pełnienie obowiązków komendanta komisariatu Policji jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców - innemu policjantowi powierza:

 • Komendant wojewódzki Policji
 • Komendant Główny Policji
 • Komendant powiatowy (miejski) Policji

71.    Zgodnie z ustawą o Policji, wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Żądanie to nie może dotyczyć:

 • czynności administracyjno-technicznych
 • czynności operacyjno-rozpoznawczych
 • czynności logistycznych

72.    Zgodnie z ustawą o Policji, łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza:

 • minister właściwy do spraw wewnętrznych
 • Prezes Funduszu
 • Komendant Główny Policji

73.    Zgodnie z ustawą o Policji, Świętem Policji ustanawia się dzień:

 • 14 października
 • 24 lipca
 • 21 kwietnia

74.    Zgodnie z ustawą o Policji, policjanci wykonując czynności służbowe mają prawo:

 • rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy, z wyłączeniem dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom
 • pobierania od osób próbek krwi w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości
 • pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków

75.    Zgodnie z ustawą o Policji, w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające, do pomocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie postanowienia:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów
 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów
 • Prezesa Rady Ministrów wydanego na wniosek wojewody

76.    Zgodnie z ustawą o Policji, zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach:

 • 40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym
 • 30-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym
 • 45-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym

77.    Zgodnie z ustawą o Policji, policjant zwalniany ze służby nie otrzymuje:

 • zwrotu kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny oraz przewozu urządzenia domowego do nowego miejsca zamieszkania za granicą
 • odprawy
 • ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe

78.    Zgodnie z ustawą o Policji, w przypadku nieusprawiedliwionego niewykonania polecenia w wyznaczonym terminie lub zakresie, na żądanie sądu lub prokuratora:

 • przełożony policjanta wszczyna przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne
 • wszczyna się postępowanie w sprawie o wykroczenie
 • przełożony policjanta wszczyna przeciwko niemu postępowanie wyjaśniające

79.    Funkcja organizacyjna śladów kryminalistycznych umożliwia:

 • zaplanowanie na podstawie analizy śladów pierwszych czynności wykrywczych
 • wnioskowanie o cechach sprawcy, np. utykanie na jedną nogę
 • odtworzenie – rekonstrukcję przebiegu zdarzenia

80.    Uzupełnieniem klasycznych badań daktyloskopijnych jest:

 • krawędzioskopia i chejroskopia
 • auroskopia i poroskopia
 • krawędzioskopia i poroskopia

81.    Stanowiska Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS):

 • znajdują się wyłącznie w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji
 • znajdują się w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Komendzie Stołecznej Policji i największych miastach Polski
 • znajdują się w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji

82.    Metody fizycznego ujawniania śladów daktyloskopijnych polegają na:

 • zastosowaniu lasera
 • naniesieniu na podłoże proszków daktyloskopijnych
 • przenoszeniu śladów na folię daktyloskopijną

83.    SPR (Small Particle Reagent) wykorzystywany jest do ujawniania śladów daktyloskopijnych na podłożach:

 • niechłonnych
 • chłonnych i niechłonnych
 • chłonnych

84.    Podstawowy materiał porównawczy do badań identyfikacyjnych w zakresie gantiskopii stanowią rękawiczki zakwestionowane u podejrzanego. Dodatkowo za ich pomocą wykonuje się odbitki, przy zastosowaniu:

 • tuszu daktyloskopijnego,
 • szklanej płytki i proszku,
 • pasty silikonowej

85.    Prowadzone w Polsce badania wykazały, że najbardziej charakterystycznym odcinkiem dla określenia wzoru jest środkowy fragment dolnej wargi. Fragment ten jest dobrze widoczny w prawie każdym przypadku ujawnienia śladu czerwieni wargowej, a jego długość wystarczająca do badań klasyfikacyjnych wynosi:

 • 15 mm
 •  20 mm
 • 10 mm

86.    Indywidualne elementy rysunku czerwieni wargowej pozwalają podobnie jak minucje w dermatoglifach, na identyfikacją indywidualną człowieka. Badania w Polsce wykazały, że jest ich:

 • 21
 • 22
 • 23

87.    Zęby na przedmiotach pozostawiają ślady:

 • nagryzienia, nadgryzienia oraz odgryzienia
 • nadgryzienia, przegryzienia oraz nagryzienia
 • nadgryzienia, przegryzienia oraz ugryzienia

88.    Ślady zębów na przedmiotach nietrwałych np. owocach, wędlinach należy:

 • przesłać do badań
 • przedmiot ze śladem sfotografować w taki sposób, by ślad był dobrze widoczny. Następnie przedmiot ze śladem np. w słoiku należy niezwłocznie przesyłać do badań
 • zabezpieczyć fotograficznie oraz jeżeli nie ma możliwości natychmiastowego dostarczenia przedmiotu ze śladem zębów do badań – ślad po sfotografowaniu należy zabezpieczyć przy użyciu masy silikonowej

89.    Dzięki przeanalizowaniu ścieżki chodu (ichnogramu) można ustalić cechy grupowe takie jak płeć. Przyjmuje się, że przeciętna długość kroku mężczyzny wynosi:

 • 50 – 55 cm
 • 60-65 cm
 • 70-75 cm

90.    Ślady osmologiczne zabezpiecza się:

 • tylko na miejscu zdarzenia
 • na miejscu zdarzenia albo w jednostce Policji, gdy zachodzi brak możliwości dokonania zabezpieczenia na miejscu zdarzenia
 • na miejscu zdarzenia albo w jednostce Policji, gdy zachodzi brak możliwości dokonania zabezpieczenia na miejscu zdarzenia lub w pracowni osmologicznej - w wypadku konieczności zastosowania metod laboratoryjnych

91.    Przed badaniem wariograficznym (poligraficznym)na dwa niesąsiednie palce prawej  dłoni zakłada się:

 • elektrody psychogalwanometru, który rejestrować będzie przebieg reakcji skórno-galwanicznej
 • czujniki napięcia mięśni
 • pletysmograf

92.    Wskaż prawidłowo następujące po sobie etapy badania poligraficznego:

 • wywiad przedtestowy, faza testowa, analiza danych testowych, rozmowa po testach, sporządzenie opinii, zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej podczas badania,
 • wywiad przedtestowy, analiza danych testowych, faza testowa, rozmowa po testach, sporządzenie opinii, zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej podczas badania,
 • wywiad przedtestowy, faza testowa, rozmowa po testach, analiza danych testowych, rozmowa po testach, sporządzenie opinii, zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej podczas badania.

93.    Biometria to:

 • dział biologii  zajmujący się szeroko rozumianym pomiarem tkanek
 • dział medycyny sądowej skupiający uwagę na wymiarowaniu  zwłok  z uwzględnieniem  SPO (stały punkt odniesienia)
 • technika rozpoznawania i identyfikacji organizmów żywych, która opiera się zarówno na mierzalnych cechach fizycznych, jak i behawioralnych człowieka

94.    Antropologia sądowa (kryminalna, medyczno-sądowa)  to:

 • dział antropologii fizycznej, który zajmuje się zmiennością cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni
 • dział medycyny sądowej, który zajmuje się  poszukiwaniem - odkopywaniem zwłok i szczątków  szkieletów i weryfikacji czy są to szczątki ludzkie
 • dział kryminalistyki zajmujący się  definicją śmierci człowieka jako całości (nieodwracalne ustanie funkcji mózgu)

95.    Śladami biologicznymi są:

 • tkanki:  krew, włosy, paznokcie, skóra, naskórek, kości, fragmenty mięśni i innych tkanek miękkich
 • wydzieliny – wydzielina pochwowa, sperma, ślina, pot , wydaliny – kał, mocz, wymiociny, smółka płodowa
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

96.    Administratorem Bazy Danych DNA jest:

 • Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 • każdy funkcjonariusz Policji
 • Komendant Główny Policji

97.    Dokument w ujęciu kryminalistycznym to:

 • każdy przedmiot w formie  papierowej  zawierający jakąkolwiek treść pisemną sporządzoną poprzez odręczne  nakreśleniem liter – znaków
 • każdy przedmiot zapisany długopisem (w tym mazakiem, ołówkiem, cienkopisem, piórem etc.)  zawierający jakąkolwiek treść pisemną widoczną gołym okiem lub ujawnione w drodze badań
 • każdy przedmiot posiadający w różnej formie treści mające znaczenie  prawne

98.    Fluktuacja  to:

 • zmiany w cechach charakterystycznych pisma
 • zmiany w cechach charakteru człowieka
 • przypadkowe, niedające się przewidzieć, odchylenia, wahania od  powszechnie oczekiwanego rodzaju - wzorca pisma

99.    Przyjmuje się, że po raz pierwszy terminu „kryminologia” użył francuski antropolog:

 • Paul Topinard
 • Thorsten Sellin
 • Walter B. Miller

100.    Przez pojęcie dynamiki przestępczości rozumie się:

 • tempo zmian podstawowych cech zbioru czynów przestępczych
 • tempo i kierunek zmian podstawowych cech zbioru czynów przestępczych
 • tempo, kierunek oraz średnią wartość zmian podstawowych cech zbioru czynów przestępczych

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier