Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019

Stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019
 
 
Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
 
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.050,00 złotych netto miesięcznie.
 
Wykaz dokumentów (zaświadczenia i oświadczenia) potwierdzających wysokość dochodu oraz ich wzory:
 
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjlnego składają obowiązkowo WNIOSEK
 
 
Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć:
 
Wnioskodawca i wszyscy pełnoletni członkowie rodziny składają OBOWIĄZKOWO:
 
 1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2017. Zaświadczenia z urzędu skarbowego należy składać w ORYGINALE.
 2. Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu w roku 2017 działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – załącznik nr 1BZaświadczenia z urzędu skarbowego należy składać w ORYGINALE.
 3. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku 2017 - załącznik nr 1C.
 4. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 - załącznik nr 1E.
 
Wnioskodawca i członkowie rodziny składają DODATKOWO, jeśli osiągnęli dochód:
 
1. Poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej:
 • zaświadczenie właściwego organu o dochodach za rok 2017 pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczpospolitej Polskiej: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte lub oświadczenie - załącznik nr 1D.
 
2. Z gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenie z urzędu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie - załącznik nr 1F - o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych za rok 2017,
 • kopia umowy dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, 
 • umowa (zawarta w formie aktu notarialnego) o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

3. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodu osiągniętego w roku 2017 oraz o stawce podatkowej osiąganych przychodów,
 • karty podatkowej - zaświadczenie z urrzędu skarbowegoo wysokości zapłaconego podatku za rok 2017.
 
4. Z tytułu świadczeń alimentacyjnych:
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych lub zapłaconych alimentów,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
a) zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów niższych lub wyższych niż zasądzonych w wyroku lub 
b) informację właściwego sądu lub instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
 • zaświadczenie z właściwego organu o wysokości świadczeń alimentacyjnych wypłaconych w roku 2017 z określeniem ich miesięcznej wysokości.
 
Jeśli w roku 2017 lub 2018 nastąpiła ZMIANA DOCHODU, wnioskodawca lub członkowie rodziny składają:
 
5. W przypadku utraty dochodu:
 • dokument określający tę utratę (np. świadectwo pracy, decyzja w sprawie utraty prawa do renty lub zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, PIT-y za 2017 rok).
 
6. W przypadku uzyskania dochodu:
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o miesięcznej wysokości uzyskanego dochodu za pierwszy pełny miesiąc po miesiącu uzyskania dochodu, kserokopia umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • decyzja lub oświadczenie w sprawie przyznania renty oraz jej miesięcznej wysokości,
 • w przypadku osiągnięcia dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - oświadczenie (załącznik nr 1A) wraz z podaniem wysokości zapłaconych składek zdrowotnych (załącznik nr 1C),
 • w przypadku osiągnięcia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie (załącznik nr 1B) wraz z określeniem przychodu za pierwszy pełny miesiąc
 
Pozostałe przykładowe dokumenty, niezbędne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta
 
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/rodzeństwa lub inny dokument stwierdzający wiek i pokrewieństwo do wnioskodawcy,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
a) gdy rodzic nie żyje – kopia aktu zgonu, 
b) gdy rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ubezwłasnowolniony – kopia odpisu wyroku sądu orzekającego pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ubezwłasnowolnienie,
c) gdy rodzic jest rozwiedziony lub w separacji – kopia odpisu wyroku sądu w sprawie rozwodu lub separacji,
d) gdy ojciec dziecka jest nieznany - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie z sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,
 • w przypadku, gdy nie żyje członek rodziny – akt zgonu,
 • zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie wraz z określeniem wysokości poniesionej opłaty w roku 2017 (należy dołączyć dowód),
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
 • gdy w rodzinie studenta są dzieci niepełnosprawne, wymagające opieki jednego z rodziców lub dzieci niepełnosprawne powyżej 18. roku życia - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o pobieraniu nauki (studiowaniu) dzieci wnioskodawcy do 26. roku życia w roku szkolnym 2018/2019,
 • zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki (studiowaniu) rodzeństwa wnioskodawcy do 26. roku życia w roku szkolnym 2018/2019,
 • dodatkowe dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej:
a) karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, 
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2206 z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 
 
Student może ubiegać się o stypendium socjalne samodzielnie w przypadku, gdy:
1. Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 1J) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
• ukończył 26 rok życia, lub
• pozostaje w związku małżeńskim, lub
• ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
 
albo
 
2. Spełnia łącznie następujące warunki:
• posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym oraz
• posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym oraz
• jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł netto (1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) oraz
• nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 1J).
 
 
 
 
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie nie będącym domem studenckim
 
W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym obiekcie niż dom studencki, zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, należy przedłożyć dokument potwierdzający ten fakt. O to stypendium mogą ubiegać się TYLKO studenci STUDIÓW STACJONARNYCH.
 
 
 
 
Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez pracownika Działu Stypendia, notariusza lub instytucję, która wydała dokument.
 
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 
Oświadczenia powinny zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier