Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Regulamin studiów

Regulamin studiów

Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

tekst jednolity - obowiązuje od 1.10.2015 r.

 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 1. Przepisy Regulaminu studiów WSPiA w Przemyślu, mają zastosowanie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Przepisy Regulaminu studiów mają również zastosowanie do wybitnie uzdolnionych uczniów, uczestniczących w zajęciach dydaktycznych przewidzianych tokiem studiów w zakresie dotyczącym warunków i trybu uczestniczenia w zajęciach oraz zasad zaliczania tych zajęć.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Uczelnia – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu,
  2. Rektor - Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,
  3. Statut -  Statut Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,
  4. Regulamin – Regulamin studiów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
   w Przemyślu,
  5. Dziekan Wydziału, zwany dalej Dziekanem – kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie na kierunkach studiów, zgodnie
   z przyznanymi uprawnieniami,
  6. Kolegium Dydaktyczne – jednostka organizacyjna obejmująca kierunek lub kierunki studiów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia, a wyjątkowo – specjalności,
  7. Dyrektor Kolegium Dydaktycznego – Prodziekan kierujący Kolegium Dydaktycznym,
  8. student – student Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,
  9. egzaminator – nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z danego przedmiotu oraz /lub przeprowadzający egzamin lub zaliczenie przedmiotu,
  10. promotor – nauczyciel akademicki, pod kierunkiem którego przygotowywana jest praca dyplomowa,
  11. kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia, 
  12. forma studiów – studia stacjonarne lub niestacjonarne,
  13. program kształcenia – treści nauczania poszczególnych przedmiotów, które student powinien opanować w trakcie studiów,
  14. plan studiów – wykaz wszystkich przedmiotów, określenie liczby godzin przeznaczonych na ich realizację z podziałem na lata i semestry studiów, praktyk oraz innych zajęć, które student odbywa i zalicza w okresie studiów,
  15. profil kształcenia – profil ogólnoakademicki lub praktyczny,
  16. punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji
   i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia,
  17. zajęcia dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, warsztat, konwersatorium, seminarium, lektorat, zajęcia praktyczne lub inne zajęcia, określone w planie studiów,
  18. rozkład zajęć – wykaz przedmiotów i terminy ich realizacji,
  19. harmonogram sesji egzaminacyjnej – terminy egzaminów i zaliczeń,
  20. grupa studencka – grupa obejmująca studentów danego roku studiów lub specjalności,
  21. ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 1a

Studia w Uczelni prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, na następujących poziomach kształcenia:

 1. studia pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata,
 2. studia drugiego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra,
 3. studia jednolite magisterskie, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

 
§ 2
 1. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść zawarta jest w Statucie obowiązującym w Uczelni.
 2. Niedopełnienie przez kandydata na studenta wymogów określonych w ust. 1, traktowane jest jako niepodjęcie studiów, skutkujące skreśleniem z listy studentów.
 3. Dziekan może uchylić decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów z przyczyn, o których mowa w ust. 2, na uzasadniony wniosek osoby skreślonej, pod warunkiem przystąpienia do aktu immatrykulacji i złożenia ślubowania w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 osoba skreślona z listy studentów wnosi w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. 
 5. W przypadku niedopełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, Dziekan stwierdza wygaśnięcie decyzji o uchyleniu  w drodze decyzji.
 
§ 3
 1. Studia w Uczelni są płatne.
 2. Student ma prawo do zwolnienia w całości lub w części z opłaty za studia w trybie i na zasadach określonych przez Rektora.
 
§ 4
 1. Przełożonym ogółu studentów Uczelni jest Rektor.
 2. W indywidualnych sprawach studentów objętych Regulaminem, decyzje podejmuje Dziekan, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 3. Od decyzji Dziekana służy odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. Rektor uchyla decyzje Dziekana sprzeczne z ustawą, Statutem, uchwałą Senatu lub Rady Wydziału, Regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni albo naruszające ważny interes Uczelni.
 
§ 5
 1. Studenci Uczelni tworzą Samorząd Studencki.
 2. Reprezentantem ogółu studentów Uczelni są organy Samorządu Studenckiego działające na podstawie ustawy, Statutu oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego.
 
§ 6
 1. Przyjęty program kształcenia lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.
 2. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może odbywać się na wniosek studenta, za zgodą Rektora wyrażoną w porozumieniu z promotorem.
 3. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają się również w tym języku.
 4. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student załącza streszczenie w języku polskim.
 5. Studenci mogą odbywać część swoich studiów za granicą. Studia w ramach programów europejskich, umów zawartych między szkołami wyższymi oraz umów międzyrządowych odbywają się według zasad określonych przez Rektora. 
 
Rozdział 2
Prawa i obowiązki studentów
 
§ 7
 1. Studenci wchodzą w skład organów kolegialnych Uczelni w liczbie wynoszącej 20% ogólnej liczby członków tych organów oraz komisji, zgodnie z ustawą oraz Statutem.
 2. Tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin Samorządu Studenckiego.
 
§ 8
 1. Student, który ukończył pierwszy semestr studiów, w celu rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. 
 2. Zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia udziela Dziekan, na pisemny, uzasadniony wniosek studenta.
 3. Dziekan powołuje opiekuna naukowego dla studenta odbywającego studia według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia.
 4. Opiekun naukowy, o którym mowa w ust. 3, powoływany jest spośród pracowników naukowo-dydaktycznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 5. Opiekun, przy udziale studenta, opracowuje harmonogram indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, który zatwierdza Dziekan. W tym samym trybie mogą być wprowadzane zmiany w indywidualnym planie studiów
  i programie kształcenia.
 6. Uzyskanie zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów
  i programu kształcenia, zwalnia studenta z obowiązku przystępowania do egzaminów i zaliczeń w terminach wynikających z harmonogramu sesji egzaminacyjnej. Zaliczenie poszczególnych semestrów studiów, następuje
  w terminach określonych harmonogramem, o którym mowa w ust. 5.
 7. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji indywidualnego programu kształcenia i planu studiów, Dziekan – w porozumieniu z opiekunem naukowym, podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji, zmianie lub cofnięciu zgody na indywidualny plan studiów i program kształcenia.

§ 8a 

 1. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku „administracja”, mogą studiować na jednolitych studiach magisterskich – kierunek „prawo” według indywidualnej organizacji studiów.
 2. Realizacja programu kształcenia na jednolitych studiach magisterskich – kierunek „prawo” przez absolwentów, o których mowa w ust. 1, odbywa się w ramach semestrów, których liczbę określa Dziekan, uwzględniając założone dla tego kierunku efekty kształcenia.
 3. O zaliczeniu semestru decydują osiągnięte efekty kształcenia, z uwzględnieniem przeniesienia zajęć zaliczonych przez absolwenta, dokonywanych przy  odpowiednim zastosowaniu odrębnych przepisów prawnych.
 4. Dla studentów realizujących program kształcenia na jednolitych studiach magisterskich – kierunek „prawo” według indywidualnej organizacji studiów mogą być tworzone odrębne grupy wykładowe, ćwiczeniowe i warsztatowe, stosownie do Zarządzenia Rektora, po uwzględnieniu efektów kształcenia osiągniętych przez studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku „administracja”.

§ 8b

 1. W granicach przewidzianych planem studiów i programem kształcenia student może podjąć studia z odroczonym terminem wyboru kierunku studiów, z zastrzeżeniem ust 2.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, student – do końca drugiego semestru studiów, dokonuje wyboru zestawu przedmiotów przewidzianych planem studiów dla określonego kierunku, składając deklarację wyboru zestawu przedmiotów.
 3. Na podstawie deklaracji wyboru zestawu przedmiotów, Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu studenta na wybrany kierunek studiów.
 4. Kształcenie w trakcie pierwszego i drugiego semestru studiów prowadzone jest według planu studiów i programu kształcenia, realizującego efekty wspólne dla prowadzonych kierunków studiów.

§ 8c

 1. Student, który został przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się studiuje według indywidualnego planu studiów, pod opieką wyznaczonego opiekuna naukowego.
 2. Dziekan określa zasady studiowania, według indywidualnego planu, uwzględniając osiągnięte przez studenta efekty uczenia się.
 3. Dziekan powołuje opiekuna naukowego dla studenta odbywającego studia według indywidualnego planu studiów, spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Szczegółowe obowiązki opiekuna naukowego, o którym mowa w ust. 3, określa Dziekan. Opiekun informuje Dziekana o przebiegu studiów według indywidualnego planu studiów i opieki naukowej, w terminach i na zasadach określonych przez Dziekana.
 5. Opiekun naukowy opracowuje harmonogram realizacji indywidualnego planu studiów, przekładając go Dziekanowi.
 6. Podstawą opracowania harmonogramu realizacji indywidualnego planu studiów, o którym mowa w ust. 5, jest plan studiów na danym kierunku oraz zasady jego organizacji.

§ 9

 1. Student może studiować według indywidualnej organizacji semestru, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 2. Zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji wyraża Dziekan, na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta. 
 3. Studiowanie według indywidualnej organizacji semestru jest równoznaczne z nieobowiązkowym uczestnictwem w zajęciach, a także zwalnia studenta z obowiązku przystępowania do egzaminów i zaliczeń w terminach wynikających z harmonogramu sesji egzaminacyjnej.
 4. Student, który uzyskał zgodę na indywidualną organizację semestru ma obowiązek indywidualnego ustalenia z egzaminatorami warunków i terminów zaliczenia poszczególnych przedmiotów w danym semestrze. 
 5. Zaliczenie semestru, według indywidualnej organizacji następuje w terminach przewidzianych w § 25 ust. 3 Regulaminu.
 
§ 10
 1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym z uczelni zagranicznej, za zgodą Dziekana, wyrażoną w formie decyzji. 
 2. Dziekan wyrażając zgodę na przyjęcie studenta, o którym mowa w ust. 1, określa warunki, termin i sposób wyrównania zaległości wynikających z różnicy planów studiów i programów kształcenia.
 3. Uczelnia przyjmująca studenta występuje do uczelni, z której przenosi się student o przesłanie oryginałów dokumentów dotyczących przebiegu studiów.
 4. Na wniosek studenta, który uzyskał zgodę na przyjęcie, o którym mowa w ust. 2, Dziekan podejmuje decyzję o przeniesieniu zajęć zaliczonych na innej uczelni, z jednoczesnym przyznaniem liczby punktów ECTS przypisanych efektom kształcenia w Uczelni.  
 
§ 11
 
Za zgodą Dziekana student może przenieść się na inną uczelnię, po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec Uczelni.
 
§ 12
 1. Student Uczelni ma prawo ubiegać się o przeniesienie na inny Wydział Uczelni, po wyrażeniu zgody przez Dziekanów Wydziałów.
 2. Dziekan Wydziału przyjmującego, wyrażając zgodę na przyjęcie studenta, o którym mowa w ust. 1, określa warunki, termin i sposób wyrównania zaległości wynikających z różnicy planów studiów i programów kształcenia.
 3. Na wniosek studenta, który uzyskał zgodę na przyjęcie, o którym mowa w ust. 2, Dziekan Wydziału przyjmującego podejmuje decyzję o przeniesieniu zajęć zaliczonych na Wydziale Uczelni, z którego student się przenosi, z jednoczesnym przyznaniem liczby punktów ECTS przypisanych efektom kształcenia na Wydziale przyjmującym w Uczelni.
 4. Dziekan, na pisemny wniosek studenta, może wyrazić zgodę na zmianę kierunku studiów, po zaliczonym semestrze, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki studenta w nauce.
 5. W uzasadnionych przypadkach, Dziekan może wyrazić zgodę na zmianę kierunku studiów, na wniosek studenta, który nie uzyskał zaliczenia semestru, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Student, który uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 5, zostaje wpisany na semestr studiów, odpowiadający semestrowi niezliczonemu na kierunku, z którego student się przenosi.
 7. Dziekan, wyrażając zgodę na zmianę kierunku studiów, o której mowa w ust. 4 i 5, określa warunki, termin i sposób wyrównania zaległości wynikających z różnicy planów studiów i programów kształcenia.
 8. Na pisemny wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na zmianę formy studiów w Uczelni.
 9. Dziekan, wyrażając zgodę na zmianę formy studiów, o której mowa w ust. 8, określa warunki, termin i sposób wyrównania zaległości wynikających z różnicy planów studiów i programów kształcenia.
 
§ 13
 1. Student może studiować na więcej niż jednym kierunku studiów w Uczelni.
 2. Na pisemny wniosek studenta, Dziekan Wydziału przyjmującego, może wyrazić zgodę na równoległe studiowanie na drugim kierunku studiów w Uczelni.
 3. Prawo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, przysługuje studentowi, który ukończył co najmniej pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo rozpoczął kształcenie na studiach drugiego stopnia.
 4. Dziekan, rozpatrując wniosek studenta, o którym mowa w ust. 2, bierze pod uwagę w szczególności dotychczasowy  przebieg studiów i wyniki studenta w nauce.
 
§ 14
 1. W wyjątkowych przypadkach student może uzyskać urlop długoterminowy lub krótkoterminowy od zajęć w Uczelni.
 2. Dziekan udziela studentowi urlopu w przypadkach:
  • długotrwałej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
  • urodzenia dziecka i opieki nad nim,
  • w związku z podjęciem kształcenia za granicą,
  • w związku z indywidualnym lub grupowym wyjazdem za granicę organizowanym   przez Uczelnię,
  • w innych przypadkach uwarunkowanych okolicznościami życiowymi.
 3. Urlopy, o których mowa w ust. 1, są udzielane przez Dziekana, na pisemny, uzasadniony wniosek studenta.
 4. Dziekan rozpatruje wniosek  w terminie czternastu dni od dnia jego złożenia.
 5. Urlop długoterminowy udzielany jest na okres jednego roku akademickiego.
 6. Urlop krótkoterminowy udzielany jest w danym semestrze, na okres krótszy niż ten semestr.
 7. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowanego ukończenia studiów o czas jego trwania.
 8. Udzielenie urlopu długoterminowego wiąże się z obowiązkiem wyrównania zaległości wynikających z różnicy planów studiów i programów kształcenia. Warunki, termin i sposób wyrównania zaległości określa Dziekan.
 9. W przypadku udzielenia urlopu krótkoterminowego student ma obowiązek zaliczenia semestru, w którym udzielony został ten urlop, w terminach przewidzianych w § 25 ust. 3 Regulaminu.
 10. W razie korzystania z urlopu, student zachowuje uprawnienia studenta, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej określonej odrębnymi przepisami.
 11. Udzielenie urlopu Dziekan potwierdza w karcie urlopowej studenta.
 
§ 15
 
Student zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w Uczelni.
 
§ 16
 1. Student zobowiązany jest do udziału w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych i studenckich praktykach zawodowych realizowanych w ramach systemu kształcenia praktycznego oraz wypełniania innych obowiązków dydaktycznych przewidzianych w Regulaminie, programach kształcenia i planach studiów oraz w innych aktach wewnętrznych obowiązujących w Uczelni.
 2. Warunkiem usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych, jest przedłożenie prowadzącemu zajęcia dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że student nie mógł uczestniczyć w danym dniu w zajęciach.
 3. Termin i sposób wyrównania zaległości spowodowanych nieobecnością studenta na zajęciach określa prowadzący zajęcia.

 

§ 17
 1. Studenckie praktyki zawodowe, o których mowa w § 16 ust. 1 Regulaminu, są zaliczane do okresu studiów studentom studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 2. Szczegółowy sposób i tryb odbywania oraz zaliczania studenckich praktyk zawodowych określa odrębny Regulamin.
 3. Na wniosek pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych, Dziekan podejmuje decyzję o zapewnieniu studentowi niepełnosprawnemu możliwości udziału w studenckich praktykach zawodowych, na warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb studenta wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 17a

Student ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Uczelni oraz w innych formach aktywności, określonych
w odrębnych aktach wewnętrznych obowiązujących w Uczelni.

 
§ 18
 1. Student jest zobowiązany wnosić opłaty za studia, na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Uczelnią a studentem w formie pisemnej.
 2. W przypadku, gdy opłaty za studia nie są przez studenta wnoszone terminowo, wydanie karty okresowych osiągnięć studenta może zostać czasowo wstrzymane. Dziekan może także podjąć decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów.
 3. Jeżeli dokumentowanie przebiegu studiów następuje wyłącznie w formie elektronicznej, w stosunku do studenta, który nie wniósł w terminie opłaty za studia, Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów. 
 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dokumentowanie przebiegu studiów następuje w formie elektronicznej oraz w indeksie w formie papierowej.
 5. Dziekan może uchylić decyzję dotyczącą skreślenia studenta z listy studentów, na jego pisemny wniosek, w przypadku uregulowania zaległości w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu oraz po dokonaniu bieżących opłat za studia.
 
§ 19
 1. Student zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Uczelnię o zmianie stanu cywilnego, nazwiska i adresu. 
 2. W razie niepowiadomienia Uczelni o zmianie nazwiska lub adresu, pisma wysłane na ostatni podany adres uważa się za doręczone.
 3. O sprawach dotyczących studenta Uczelnia nie informuje osób trzecich, chyba że udzielenie informacji wynika z odpowiednich przepisów prawa lub student upoważni Uczelnię do udzielenia informacji osobie trzeciej.
 
§ 20
 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ostrzeżeniem,
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  5. wydalenie z Uczelni.
 
 
Rozdział 3
Organizacja studiów
 
§ 21
 
Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry – zimowy oraz letni i trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 
§ 22
 1. Organizację roku akademickiego określa Rektor, po zaopiniowaniu przez organ wskazany w Regulaminie Samorządu Studenckiego.
 2. Rektor może wprowadzić dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
 
§ 23
 1. Dziekan powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekunów grup studenckich i nadzoruje ich działalność.
 2. Do opieki nad studentami niepełnosprawnymi Rektor powołuje pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

 

§ 23a

 1. Studia na każdym kierunku prowadzone są zgodnie z programem kształcenia.
 2. Program kształcenia dla danego kierunku studiów zawiera opis określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągniecia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych przedmiotów (modułów) tego procesu punktami ECTS.
 3. Elementem programu kształcenia jest plan studiów, zawierający zestaw przedmiotów (modułów kształcenia), w tym praktyk i innych zajęć, które student  odbywa w ramach studiów i zobowiązany jest zaliczyć jako zajęcia obowiązkowe
  (w tym obowiązkowe zajęcia w ramach specjalności) lub zajęcia do wyboru,
  z podziałem na semestry wraz z przypisanymi punktami ECTS do każdego
  z przedmiotów, formą prowadzenia zajęć z danego przedmiotu, liczbą godzin oraz sposobem weryfikacji zakładanych efektów kształcenia.
 4. Plan studiów sporządzany jest odrębnie dla studiów stacjonarnych
  i niestacjonarnych, zapewniając uzyskanie takich samych efektów kształcenia
  w obu tych formach studiów.  
 
§ 24
 1. Plany studiów i programy kształcenia są podawane do wiadomości studentów najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia roku akademickiego, w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni.
 2. Szczegółowy rozkład zajęć określa Dziekan.
 3. Student otrzymuje rozkłady zajęć. Rozkłady zajęć są również podawane do wiadomości studenta poprzez zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń oraz przekazanie w formie elektronicznej na indywidualne konto internetowe studenta w Wirtualnej Uczelni przed rozpoczęciem każdego semestru. 
 4. Na wniosek pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych, Dziekan podejmuje decyzję o zapewnieniu studentowi niepełnosprawnemu możliwości udziału w zajęciach, na warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb studenta, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 
 
§ 25
 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest złożenie egzaminów i uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych, objętych planem studiów i programem kształcenia.
 3. Zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 31 marca, a semestru letniego – nie później niż do 30 września.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może, na pisemny wniosek studenta, ustalić dłuższy termin zaliczenia semestru, wydając stosowną decyzję. 
 5. Zaliczenie semestru stwierdza Dziekan wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta, z uwzględnieniem ust. 6.
 6. Jeżeli dokumentacja przebiegu studiów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, zaliczenie semestru stwierdza Dziekan wpisem w karcie okresowych osiągnięć studenta sporządzonej w postaci wydruków danych elektronicznych. 
 7. Przepis ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio, jeżeli dokumentowanie przebiegu studiów następuje w formie elektronicznej oraz w indeksie w formie papierowej.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, semestr uznaje się za zaliczony z dniem, w którym Dziekan stwierdził jego zaliczenie wpisem w karcie okresowych osiągnięć studenta sporządzonej w postaci wydruków danych elektronicznych. 
 
§ 26
 1. W terminie i na warunkach określonych przez Dziekana, student wybiera specjalność, określoną planem studiów i programem kształcenia.
 2. Student ma prawo zmienić specjalność, po zaliczeniu bieżącego semestru studiów, z obowiązkiem wyrównania zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia.
 3. Dziekan, wyrażając zgodę na zmianę specjalności, o której mowa w ust. 2, określa warunki, termin i sposób wyrównania zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia.
 4. Za zgodą Dziekana, student może studiować jednocześnie na więcej niż jednej specjalności w ramach danego kierunku studiów.
 5. Podejmując kształcenie na więcej niż jednej specjalności w ramach danego kierunku studiów, student zobowiązany jest realizować program kształcenia dla każdej specjalności.
 6. Niezłożenie przez studenta wszystkich egzaminów lub nieuzyskanie wszystkich zaliczeń, z przedmiotów, o których mowa w ust. 5, w terminach przewidzianych w § 25 ust. 3 Regulaminu, skutkuje niezaliczeniem danego semestru studiów.
 7. Student może zrezygnować ze specjalności, na podjęcie których Dziekan wyraził zgodę, pod warunkiem zaliczenia bieżącego semestru studiów.
 
§ 27
 1. Formę zaliczenia przedmiotów określa Rada Wydziału. 
 2. Na wniosek pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych, Dziekan dostosowuje formę zaliczenia przedmiotu do indywidualnych potrzeb studenta niepełnosprawnego, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie egzaminu i/lub uzyskanie zaliczenia.
 4. Szczegółowy program kształcenia oraz zakres wymagań z poszczególnych przedmiotów ustala egzaminator i podaje do wiadomości studentów.
 
§ 28
 1. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala Dziekan, biorąc pod uwagę propozycje egzaminatora, po zasięgnięciu opinii organu wskazanego w Regulaminie Samorządu Studenckiego.
 2. Egzamin lub zaliczenie przedmiotu przeprowadza egzaminator. 
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o zmianę egzaminatora. 
 
§ 29
 1. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia kończą się wystawieniem oceny, chyba że plan studiów lub program kształcenia przewiduje inaczej.
 2. Przy składaniu egzaminów oraz zaliczaniu przedmiotów stosuje się następującą skalę ocen:
  1. bardzo dobry (5,0)
  2. dobry plus (4,5)
  3. dobry (4,0)
  4. dostateczny plus (3,5)
  5. dostateczny (3,0)
  6. niedostateczny (2,0).
 3. Ocena pozytywna uzyskana przez studenta z egzaminu lub zaliczenia jest oceną ostateczną i nie może być poprawiona.
 4. W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny, zaliczenie to nie jest uwzględniane przy obliczaniu średniej arytmetycznej ocen, o której mowa w § 45 ust. 3 Regulaminu.
 5. Ocena z każdego przedmiotu kończącego się egzaminem lub zaliczeniem wpisywana jest do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu egzaminacyjnego.
 6. Student uzyskuje informację o wynikach egzaminów lub zaliczeń pisemnych poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni, ze wskazaniem jedynie numeru albumu studenta oraz w formie elektronicznej, na indywidualne konto internetowe studenta w Wirtualnej Uczelni.  
 
§ 30
 1. Osiągnięcia studenta są wyrażane przy zastosowaniu ocen i punktów Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 2. Wartość punktową ECTS przedmiotów na danym kierunku studiów określają plany studiów i programy kształcenia. 
 3. Punkty ECTS podlegają wpisowi do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta lub karty okresowych osiągnięć studenta sporządzanej w formie wydruków danych elektronicznych.
 
§ 31
 
W przypadku uzyskania z egzaminu lub zaliczenia oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo składania dwóch egzaminów lub zaliczeń poprawkowych z każdego przedmiotu, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w § 35 ust. 4 Regulaminu.
 
§ 32
 1. Niezwłocznie po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych w danym semestrze student składa w dziekanacie indeks oraz kartę okresowych osiągnięć studenta, celem uzyskania wpisu na następny semestr.
 2. Postanowienia zawartego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumentacja przebiegu studiów jest prowadzona w formie elektronicznej.
 3. Jeżeli dokumentacja przebiegu studiów jest prowadzona w formie elektronicznej oraz w indeksie w formie papierowej, student składa w dziekanacie indeks, celem potwierdzenia uzyskania wpisu na następny semestr.
 
§ 33
 1. Student jest zobowiązany do terminowego składania egzaminów i zaliczeń.
 2. Nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia w wyznaczonym terminie, powoduje wpisanie przez Dziekana w indeksie, karcie okresowych osiągnięć studenta i w protokole egzaminacyjnym oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 .
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli dokumentacja przebiegu studiów jest prowadzona  w formie elektronicznej.
 4. Dziekan może usprawiedliwić nieobecność na egzaminie, na pisemny, uzasadniony wniosek studenta, złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie siedmiu dni od dnia egzaminu lub zaliczenia. Jeżeli wniosek jest składany przez studenta za pośrednictwem poczty, termin uważa się za zachowany w przypadku nadania pisma przed upływem terminu.
 5. W przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Dziekan może przywrócić termin na prośbę studenta, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Prośbę należy złożyć niezwłocznie po ustaniu przyczyny uchybienia terminu z jednoczesnym złożeniem wniosku o usprawiedliwienie nieobecności.
 
§ 34
 1. Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia komisyjnego studentowi, który otrzymał ocenę niedostateczną z drugiego, poprawkowego egzaminu lub zaliczenia. 
 2. Egzamin komisyjny przeprowadza wyznaczona przez Dziekana komisja, w skład której wchodzi: Dziekan jako przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona oraz dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub przedmiotu pokrewnego. 
 3. Na wniosek studenta w skład komisji egzaminacyjnej może wejść, jako obserwator, przedstawiciel Samorządu Studenckiego lub opiekun grupy studenckiej.
 4. Egzamin komisyjny lub zaliczenie komisyjne odbywa się na pisemny, uzasadniony wniosek studenta w przypadku zarzutu dotyczącego braku obiektywnej oceny jego wiadomości lub uchybień formalnych przy przeprowadzaniu egzaminu lub zaliczenia.
 5. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego, student składa do Dziekana w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dziekan, na pisemny wniosek studenta, może wyrazić zgodę na egzamin komisyjny, w przypadku nieobecności studenta na egzaminie lub zaliczeniu.
 7. Egzamin lub zaliczenie komisyjne odbywa się nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, w terminie ustalonym przez Dziekana.
 8. Studentowi, który uzyskał z egzaminu lub zaliczenia komisyjnego ocenę niedostateczną albo nie przystąpił do tego egzaminu lub zaliczenia, przysługuje prawo do powtarzania semestru lub warunkowego wpisu na kolejny semestr  z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Dziekan, może wyrazić zgodę na warunkowy wpis na kolejny semestr, o którym mowa w ust. 8, jeżeli student zdał pozostałe egzaminy i uzyskał pozostałe zaliczenia. Przepisy § 35 ust. 2 – 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 10. Niezłożenie przez studenta o którym mowa w ust. 8 – w terminie siedmiu dni od dnia przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia komisyjnego – wniosku o powtarzanie semestru albo o wpis warunkowy powoduje skreślenie studenta z listy studentów.
 
§ 35
 1. W przypadku, gdy w danym semestrze student otrzymał z jednego z przedmiotów dwie oceny niedostateczne w terminach poprawkowych z egzaminu lub zaliczenia, a zdał pozostałe egzaminy i uzyskał pozostałe zaliczenia oraz nie wystąpił do Dziekana lub też nie uzyskał zgody na egzamin lub zaliczenie komisyjne, może ubiegać się o zezwolenie na wpis warunkowy na kolejny semestr.
 2. Dziekan, wyrażając zgodę na wpis warunkowy na kolejny semestr zobowiązuje studenta do przystąpienia do egzaminu (uzyskania wymaganego zaliczenia) w ostatnim miesiącu semestru, na który uzyskał wpis, z tym, że:
  1. Student, który uzyskał zgodę Dziekana na wpis warunkowy na semestr letni (czyli otrzymał dwie oceny niedostateczne w terminach poprawkowych z jednego przedmiotu kończącego się w semestrze zimowym), ma obowiązek przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż w okresie od 1-30 września danego roku akademickiego.
  2. Student, który uzyskał zgodę Dziekana na wpis warunkowy na semestr zimowy (czyli otrzymał dwie oceny niedostateczne w terminach poprawkowych z jednego przedmiotu kończącego się w semestrze letnim), ma obowiązek przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż w okresie od 1-31 marca danego roku akademickiego.
 3. Dziekan może, na pisemny wniosek studenta, wyrazić zgodę na wcześniejszy termin złożenia egzaminu lub uzyskania zaliczenia z przedmiotu objętego wpisem warunkowym.
 4. Studentowi, który uzyskał zgodę Dziekana na wpis warunkowy na kolejny semestr przysługuje prawo przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia tylko raz, a w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej – również prawo do egzaminu lub zaliczenia komisyjnego.
 5. Studentowi, który otrzymał na egzaminie lub zaliczeniu komisyjnym z przedmiotu objętego wpisem warunkowym ocenę niedostateczną, przysługuje prawo złożenia do Dziekana – w ciągu siedmiu dni – wniosku o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru. Niezłożenie w wymaganym terminie tego wniosku, powoduje skreślenie z listy studentów.
 6. Uzyskanie oceny niedostatecznej z przedmiotu objętego wpisem warunkowym powoduje konieczność powtórzenia tego semestru, z którego student uzyskał zgodę na wpis warunkowy.
 7. Zgoda na wpis warunkowy na następny semestr studiów może być udzielona jedynie dwukrotnie w przebiegu studiów, z wyłączeniem wpisu warunkowego udzielonego na drugi semestr I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 
§ 36
 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, Dziekan może wydać decyzję o:
  1. warunkowym wpisie na kolejny semestr studiów, 
  2. powtarzaniu semestru, 
  3. skreśleniu z listy studentów.
 2. Decyzje w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 Dziekan podejmuje, na wniosek studenta.
 3. Decyzje o skreśleniu studenta z listy studentów Dziekan podejmuje w sytuacjach, gdy student:
  1. nie złożył wniosku o warunkowy wpis na kolejny semestr studiów lub powtarzanie semestru,
  2. nie dostarczył do dziekanatu indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta w celu zaliczenia semestru, w terminie czternastu dni od daty zakończenia semestru (zimowego lub letniego), określonej w § 25 ust. 3, z uwzględnieniem § 25 ust. 4 Regulaminu, chyba że dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest w formie elektronicznej.
 4. Dziekan może uchylić decyzję dotyczącą skreślenia studenta z listy studentów w przypadku, gdy skreślenie nastąpiło na skutek niedostarczenia do dziekanatu indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta w celu zaliczenia semestru, pod warunkiem dostarczenia ich w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy studentów. 
 5. Dziekan może uchylić decyzję dotyczącą skreślenia studenta z listy studentów, jeżeli skreślenie nastąpiło z powodu niezaliczenia semestru, a student spełniał warunki o których mowa w § 35 ust. 1 Regulaminu, do uzyskania zgody na wpis warunkowy na kolejny semestr. 
 6. Dziekan uchylając decyzję o skreśleniu z listy studentów w przypadkach określonych w ust. 5, wyraża jednocześnie zgodę na wpis warunkowy na kolejny semestr, na zasadach określonych w § 35 ust. 1 – 7 Regulaminu. 
 
§ 37
 
Student, który powtarza semestr jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przedmioty objęte planem studiów i programem kształcenia. Decyzję o uznaniu pozytywnych ocen uzyskanych w powtarzanym semestrze podejmuje egzaminator. 
 
§ 38
 1. Student może zrezygnować ze studiów w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
 2. Rezygnacja ze studiów następuje na podstawie pisemnego oświadczenia zainteresowanego studenta wraz z przedłożeniem karty obiegowej.
 3. Oświadczenie składane jest Dziekanowi i odnotowywane w Księdze rezygnacji ze studiów w dniu złożenia oświadczenia.
 4. Datą rezygnacji ze studiów, skutkującą nienaliczaniem opłaty za studia, jest dzień złożenia pisemnego oświadczenia i wpisu do Księgi rezygnacji ze studiów, potwierdzonego podpisem osoby składającej oświadczenie.
 5. W przypadku niemożności złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów z powodu choroby, dzień rezygnacji ustala Dziekan biorąc pod uwagę początek terminu zwolnienia lekarskiego.
 6. W terminie do czternastu dni od daty rezygnacji ze studiów, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 7. Wstrzymanie wypłaty stypendium w związku z rezygnacją ze studiów następuje według zasad określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązującym w Uczelni.
 
§ 39
 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów,
  2. rezygnacji ze studiów, 
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  4. prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce,
  2. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
  3. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 3. Skreślenie studenta z powodu braku postępów w nauce może nastąpić w trakcie roku akademickiego. Brak postępów w nauce stwierdza Dziekan na podstawie informacji nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot. Podstawą do stwierdzenia braku postępów w nauce może być:
  1. brak uczestnictwa w ćwiczeniach z co najmniej dwóch przedmiotów podstawowych w trzech następujących po sobie terminach, wynikających z planu zajęć,
  2. otrzymanie ocen niedostatecznych z kolokwiów i innych form sprawdzenia wiedzy z co najmniej trzech przedmiotów podstawowych,
  3. brak uczestnictwa w seminarium dyplomowym w co najmniej trzech następujących po sobie terminach.
 
§ 40
 1. Student, który został skreślony z listy studentów z przyczyn, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt. 2 i 4 oraz w § 39 ust. 2 pkt. 1–3 Regulaminu może, na pisemny wniosek, wznowić studia. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan, określając przedmioty, z których należy złożyć egzaminy i uzyskać zaliczenia wynikające z różnic w planach studiów i programach kształcenia.
 2. Na pisemny wniosek studenta, który został skreślony z listy studentów z przyczyn, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, Dziekan może wydać decyzję o przywróceniu na listę studentów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3–5 Regulaminu.
 
§ 41
 1. Student dokonuje wyboru promotora w terminie określonym przez Dziekana. Szczegółowe warunki i tryb wyboru promotora określa Zarządzenie Rektora.
 2. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może skierować studenta na seminarium innego promotora niż wybrany przez studenta.
 3. Praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem promotora, którym może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Obszary tematyczne prac dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału.
 5. Oceny pracy dyplomowej dokonuje jej promotor oraz recenzent posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, wyznaczony przez Dziekana.
 6. W przypadku różnych ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, za ocenę pracy dyplomowej przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen, po zaokrągleniu w górę do oceny zgodnej ze skalą ocen, z zastrzeżeniem ust. 7. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej ocen stosuje się odpowiednio skalę, o której mowa w § 29 ust. 2 pkt. 1–5 Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy jedna z ocen wystawionych przez promotora lub recenzenta jest oceną niedostateczną, praca dyplomowa nie uzyskuje oceny pozytywnej.
 
§ 42
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
 1. złożenie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk objętych planem studiów i programem kształcenia obowiązującym dla rocznika, w którym student kończy studia,
 2. złożenie w dziekanacie dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego przed planowanym terminem egzaminu,
 3. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
 
§ 43
 
Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja, w skład której wchodzi: Dziekan lub nauczyciel akademicki upoważniony przez Dziekana, promotor i recenzent.
 
§ 44
 1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza promotor pracy dyplomowej za zgodą Dziekana.
 2. Egzamin dyplomowy może mieć formę egzaminu otwartego.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może podać do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na terenie Uczelni oraz na stronie internetowej Uczelni, informację o planowanym terminie otwartego egzaminu dyplomowego.
 4. Na wniosek pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych, Dziekan podejmuje decyzję o zapewnieniu studentowi niepełnosprawnemu możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego, na warunkach dostosowanych  do indywidualnych potrzeb studenta, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 
 5. Termin składania egzaminu dyplomowego upływa z dniem 31 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym i z dniem 30 września na studiach kończących się w semestrze letnim.
 6. W wyjątkowych przypadkach Dziekan na wniosek studenta może przedłużyć termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego o jeden miesiąc.
 7. W przypadku nieprzystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie lub otrzymania oceny niedostatecznej, Dziekan skreśla studenta z listy studentów.
 8. Na pisemny wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego. W takim przypadku egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od dnia wydania decyzji o wznowieniu studiów.
 9. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie, o którym mowa w ust. 7 lub otrzymania oceny niedostatecznej, Dziekan skreśla studenta z listy studentów. W tym przypadku wznowienie studiów może być związane z obowiązkiem powtarzania ostatniego semestru studiów.
 
§ 45
 1. Złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym jest równoznaczne z ukończeniem studiów.
 2. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący: skład komisji egzaminacyjnej, treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy, a także ostateczny wynik studiów.
 3. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są:
  1. średnia arytmetyczna ocen z egzaminów – z uwzględnieniem ocen niedostatecznych,
  2. średnia arytmetyczna ocen z zaliczeń – z uwzględnieniem ocen niedostatecznych,
  3. ocena pracy dyplomowej
  4. ocena egzaminu dyplomowego.
 4. Ostateczny wynik studiów stanowi – zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku – sumę:
  1. 4/8 oceny wymienionej w ust. 3 pkt. 1,
  2. 1/8 oceny wymienionej w ust. 3 pkt. 2,
  3. 2/8 oceny wymienionej w ust. 3 pkt. 3,
  4. 1/8 oceny wymienionej w ust. 3 pkt. 4.
 5. Ostateczny wynik studiów nie może być wyższy niż dostateczny, w odniesieniu do studentów, którzy w toku studiów uzyskali średnią arytmetyczną z egzaminów lub zaliczeń poniżej 3,0.
 6. W przypadku studiowania na więcej niż jednej specjalności,  średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń dotyczy wszystkich egzaminów i zaliczeń na wszystkich specjalnościach.
 7. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów, zgodnie z zasadą:
  1. do 3,39 – dostateczny (3.0),
  2. 3,40 – 3,80 – dostateczny plus (3.5),
  3. 3,81 – 4,25 – dobry (4.0),
  4. 4,26 – 4,5 – dobry plus (4.5),
  5. powyżej 4,5 – bardzo dobry (5,0).
 8. Na pisemny wniosek promotora Komisja może podwyższyć ocenę o jeden stopień w skali ocen ustalonej w ust. 7 tylko w przypadku, gdy dla uzyskania wyższej oceny brakuje nie więcej niż 0,2 punktu. Nie dotyczy to studentów, o których mowa ust. 5.
 9. W sytuacji, gdy poziom wiedzy prezentowanej przez studenta na egzaminie dyplomowym, nie spełnia wymagań w zakresie minimalnego standardu wiedzy na określonym poziomie kształcenia, komisja może dokonać jednorazowego odroczenia egzaminu dyplomowego.
 10. Termin odroczonego egzaminu dyplomowego wyznacza promotor pracy dyplomowej, za zgodą Dziekana.
 
§ 46
 1. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni potwierdzone kartą odejścia studenta, zwaną kartą obiegową.
 2. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu, chyba że dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej.
 
§ 47
 1. W zajęciach przewidzianych tokiem studiów mogą brać udział uczniowie wybitnie uzdolnieni, na zasadach szczegółowo określonych Zarządzeniem Rektora. 
 2. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest:
  • uzyskanie promocji do klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej;
  • uzyskanie przez ucznia średniej arytmetycznej ocen powyżej 4,5;
  • wzorowe zachowanie.
 3. Dziekan dopuszcza ucznia, o którym mowa w ust. 1, do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Uczelni, na jego pisemny, uzasadniony wniosek, po uzyskaniu przez ucznia pozytywnej opinii dyrektora szkoły.  
 
§ 48
 
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, decyzje podejmuje Rektor.
 
 
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
 
§ 49
 1. Student jednolitych studiów magisterskich, który rozpoczął studia w terminie od dnia 1 października 2000 roku do dnia 1 października 2005 roku, może złożyć do Dziekana wniosek o przeniesienie na odpowiednie studia drugiego stopnia.
 2. Warunkiem przeniesienia się na studia drugiego stopnia jest:
  1. zrealizowanie przez studenta części programu jednolitych studiów magisterskich odpowiadającej programowi studiów pierwszego stopnia,
  2. przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem oraz złożenie egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia.
 3. Szczegółowy sposób realizacji przez studenta warunków, o których mowa w ust. 2, ustala Dziekan.
 
§ 50
 
Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
 

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka